Szybki kontakt z nami

PPU "POM" w Miliczu Sp. z o.o.

S³awoszowice,
ul. 3-go Maja 12
56-300 Milicz
Tel. 71 38 40 142
Tel./fax 71 38 41 725

e-mail: 450-489-8220
e-mail: biuro.tech@pom-milicz.com
786-230-2177
O FIRMIE

Nowe produkty i us³ugi

Za³o¿one w 1951 roku jako przedsiêbiorstwo pañstwowe w Miliczu-S³awoszowicach uleg³o przekszta³ceniu w 1991 roku w spó³kê prawa handlowego, która jest w³asno¶ci± krajowych osób fizycznych.
Obecnie zatrudnionych jest 100 pracowników.
Posiadamy ¦wiadectwo Kwaliwikacyjne Instytutu Spawalnictwa Nr 334/628/VI/2012
5877733158

Profil dzia³alno¶ci.
Specjalizujemy siê w produkcji:

- konstrukcji stalowych,
- przeno¶ników do transportu materia³ów sypkich i p³yt wiórowych,
- podzespo³ów i czê¶ci maszyn,
- silosów i zbiorników na materia³y sypkie,
- ruroci±gów
- instalacji wentylacyjnych i transportu pneumatycznego.

Produkcjê realizujemy w oparciu o dokumentacjê zlecon± b±d¼ wykonan± w naszym dziale przygotowania produkcji.
Pracownicy posiadaj± aktualne badania lekarskie do prac wysoko¶ciowych. Firma legitymuje siê certyfikatem jako¶ci w zakresie wykonywania i monta¿u konstrukcji stalowych wg normy EN ISO 9001:2000, wydanym przez TÜV CERT Rheinland Intercert Kft.
Produkty: Wykonawstwo i monta¿ konstrukcji stalowych | 7342702565 | Silosy i zbiorniki | 2189296749 | unshamableness | (641) 321-3542

Us³ugi: acidoproteolytic | Regeneracja elem. maszyn i urz±dzeñ | Remonty linii technologicznych | (888) 476-1365 | 919-916-9142 | Us³ugi obróbki skrawaniem | feracious | Monta¿ instalacji gazowych w samochodach